Polityka prywatności

Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości. W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów i kontrahentów  oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Mylease.pl. W skład Mylease.pl wchodzą następujące podmioty współadministrujące danymi osobowymi:

 1. MK Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Sowińskiego 4, 40-018 Katowice;
 2. AB Broker Sp. z o.o. ul. Wodna 15, 88-100 Inowrocław;
 3. My Rent a Car Sp. z o.o. ul. Wodna 15, 88-100 Inowrocław,

zwane dalej „MyLease.pl” lub „Administratorami”.

 1. Kontakt z Administratorem danych:
 • Elektronicznie: rodo@mylease.pl
 • Listownie: Mylease.pl, ul. Wodna 15, 88-100 Inowrocław.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 1. Przesyłanie informacji o treści handlowej na wskazany adres email lub numer telefonu. Podstawą takiego przetwarzania jest dobrowolna i jednoznaczna zgoda osoby, której dane dotyczą (RODO art. 6, ust. 1, lit. A RODO).
 2. Udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego na stronie www.mylease.pl, mediów społecznościowych lub jednego z portali zbierających dla nas zapytania ofertowe. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (RODO art. 6, ust. 1, lit B RODO);
 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji postanowień umów agencyjnych zawartych z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na realizacji postanowień umów agencyjnych zawartych z kontrahentami– (RODO art. 6 ust. 1 lit F RODO);
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celu obrony przed roszczeniami. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami – art. 6 ust 1 lit F RODO;
 5. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem portali społecznościowych,  podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu profilu w mediach społecznościowych. (RODO art. 6, ust. 1 lit. F).
 1. Przetwarzanie danych pozyskanych za pośrednictwem stron trzecich

MyLease.pl pozyskuje także dane osób zainteresowanych usługami finansowymi za pośrednictwem portali internetowych wyspecjalizowanych w oferowaniu usług finansowych. W przypadku pozyskiwania danych osobowych niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą Administratorzy realizują obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO.

 1. Kategorie danych osobowych jakie przetwarzamy w trakcie realizacji usług

W trakcie realizacji usług będziemy przetwarzać następujące dane:

 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwa podmiotu, NIP, PESEL,
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji, adres zamieszkania/prowadzenia działalności.
 1. Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

W celu dotarcia do jak najszerszego grona klientów i prezentacji naszej działalności oraz podtrzymania relacji z naszymi klientami i sympatykami prowadzimy profile na portalach społecznościowych, na których umieszczamy aktualne informacje o naszych usługach, sukcesach i planach. Poprzez polubienie naszego fanpage oraz komentowanie lub/i udostępnianie naszych postów poznamy Państwa nick/ imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne informacje zawarte na Państwa profilu społecznościowym oraz informacje zawarte w prywatnych wiadomościach kierowanych do nas. Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych, którzy działają na podstawie własnych regulaminów i polityk. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są instytucje finansowe, z którymi współpracujemy, towarzystwa ubezpieczeń, producenci, importerzy, sprzedawcy samochodów oraz innych przedmiotów, które są celem finansowania, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora, podmioty współadministrujące wymienione w pkt. I.

 1. Okres przechowywania danych

Przykładamy wagę do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, stąd wyznaczyliśmy okresy przechowywania (retencji) danych osobowych zbieranych w poszczególnych celach.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania o produkty finansowe i ubezpieczeniowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą bazę danych naszych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy;
 2. Dane przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej przechowujemy przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 3. Dane przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoby, których dane są przetwarzane przez MyLease.pl mają prawo do:

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopii tych danych.
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:
 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 4. Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;
 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Do wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa za zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych. Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa (więcej informacji: www.uodo.gov.pl).

W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@mylease.pl

W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokonamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

 1. Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe:

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja i notyfikacja praw osób, których dane dotyczą;
 • Wybór kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane przetwarzamy staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

 1. Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług świadczonych przez MyLease.pl.

 1. Odnośniki do innych stron www

Na naszej stronie internetowej mogą znaleźć Państwo odnośniki do innych www, nie ponosimy odpowiedzialności za zasady prywatności i ochrony danych osobowych stosowane przez ich administratorów. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i zapisami o prywatności na tych stronach zanim zaczną Państwo korzystać z ich usług.

 1. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.mylease.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookie Użytkownik zgadza się na użycie cookie w wyżej wymienionych celach. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć COOKIES w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron. Niektóre pliki Cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.mylease.pl

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).