Leasing operacyjny czy finansowy – co powinieneś wybrać?

Co to jest leasing operacyjny?

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego. Natomiast kosztami uzyskania przychodu dla Ciebie z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasing. Po zakończeniu okresu trwania umowy masz prawo prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Reasumując, aby umowa była umową leasingu operacyjnego musi spełniać następujące warunki:

  • Czas trwania umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji. Oznacza to, że np. Przedmiot mający stawkę amortyzacji 20% będzie amortyzowany przez 60 miesięcy. Jeśli przyjmiemy 40% tego czasu to umowa leasingu na taki przedmiot (np. samochód osobowy) nie może trwać krócej niż 24 miesiące.
  • Wartość wykupu przedmiotu umowy leasingowej przez Ciebie nie może być niższa niż niezamortyzowana wartość tego przedmiotu w momencie zakończenia umowy. Czyli przy przedmiocie ze stawką amortyzacji 20% (np. samochód osobowy) pierwszy warunek pozwala wyznaczyć minimalny czas jej trwania na 24 miesiące. Jednak zgodnie z punktem drugim wykup końcowy przedmiotu umowy nie może być niższy niż 16% bo tyle zostaje jeszcze niezamortyzowanej wartości tego przedmiotu po 24 miesiącach.
  • Suma wszystkich rat netto w umowie leasingu musi być wyższa od wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem leasingu.

Umowa leasingu ma znamiona umowy najmu. W związku z tym jest to usługa, której stawka VAT wynosi 23%. Oznacza to, że leasingodawca kupuje przedmiot umowy, natomiast jako przedsiębiorca otrzymujesz go w użytkowanie za ratę miesięczną określoną w harmonogramie spłat. Twoim przywilejem jest wykupienie przedmiotu najmu po preferencyjnej cenie np. 1% przy umowie na 36 miesięcy.

Co to jest leasing finansowy?

W leasingu finansowym przedmiot leasingu zostanie zaliczony do Twoich składników majątkowych, więc przeciwnie do leasingu operacyjnego, to na Tobie spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów możesz zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT (jeśli występuje) natomiast będziesz musiał uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu. Warto wspomnieć, że staniesz się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Umowa leasingu finansowego ma znamiona dostawy towaru. Leasingobiorca kupuje i dostarcza Ci przedmiot umowy razem z fakturą za usługę, na której jest adnotacja, że przeniesienie własności nastąpi z zapłatą ostatniego czynszu zgodnie z harmonogramem umowy leasingu finansowego.

Minimalny czas trwania umowy leasingu finansowego to 6 miesięcy jednak, aby klient mógł dokonać odpisów amortyzacyjnych umowa powinna trwać minimum 12 miesięcy.

Kiedy stosujemy leasing operacyjny, a kiedy leasing finansowy?

O tym, jaki rodzaj leasingu stosujemy, decyduje stawka VAT, jaka jest na dokumencie sprzedażowym oraz jaki chcemy przedmiot finansować od sprzedającego. Jeśli jest to faktura VAT 23% – co do zasady stosujemy leasing operacyjny. Jeśli dostawca sprzedaje przedmiot ze stawką VAT inną niż 23% (np. VAT 8% na sprzęt medyczny, 0% przy sprzedaży samochodów przez komisy w „procedura marży – towary używane“, w niektórych firmach leasingowych na umowę kupna-sprzedaży, itp.) stosujemy leasing finansowy. Oczywiście są sytuacje, kiedy możesz wybierać przedmiot na fakturę VAT 23%, ponieważ zależy Ci na szybkim odliczeniu VAT-u (na podstawie faktury wystawionej na początku umowy przez firmę leasingową), który będziesz musiał zapłacić jednorazowo na początku umowy leasingu finansowego.

Przy doborze rodzaju leasingu nie jest istotne czy jesteś płatnikiem VAT. Nawet jeśli nie jesteś, to przy leasingu operacyjnym całość raty leasingowej włącznie z naliczonym w niej VAT-em będzie stanowiła dla Ciebie koszty uzyskania przychodu.

Leasing operacyjny jest dla Ciebie korzystniejszy, jeśli poszukujesz stałego systematycznego kosztu co miesiąc. Na podstawie umowy leasingu operacyjnego będziesz mógł od każdej raty stosować odpisy VAT (w przypadku samochodów osobowych ograniczone do 50%) oraz pozostałą wartość raty w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Leasing finansowy jest natomiast korzystniejszy dla Ciebie, jeśli przedmiot, który chcesz finansować, ma na fakturze zakupu stawkę inną niż 23%. Taka będzie miała miejsce, jeśli zdecydujesz się np. na samochód używany sprzedawany przez komis samochodowy, który wystawia na niego fakturę bez stawki VAT. Wtedy dla Ciebie kosztem uzyskania przychodu będą odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa raty.

Istnieją ograniczenia dla pojazdów osobowych o wartości przekraczającej 150000 PLN (225000 PLN w przypadku samochodów elektrycznych), gdzie jako leasingobiorca możesz w koszty uzyskania przychodu zaliczyć jedynie część opłat wynikających z umowy leasingu będącą proporcji między faktyczną ceną samochodu a wartością 150000 PLN.

Pamiętaj, że dokonując wyboru leasingu (leasing operacyjny czy leasing finansowy), warto skontaktować się niezależnym przedstawicielem leasingowym, który przeanalizuje Twoją sytuację, pomoże dobrać taką formę finansowania, która poza uzyskaniem przez Ciebie np. wymarzonego samochodu, będzie najbardziej opłacalna z punktu widzenia Twoich podatków.